Информације од јавног значаја

Информација од јавног значаја, у смислу Закона је информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Сматра се оправдани интерес јавности да зна када се ради о информацијама којима располаже орган власти које се односе на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, а ако се ради о другим информацијама којима располаже орган власти, сматра се оправдани интерес јавности да зна, осим ако орган власти докаже супротно.
Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се , на захтев копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ информацијама од јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев истим или већ добијеним информацијама или када се тражи превелик број информација.

Одговорно лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја је директор Вања Косовац, контакт телефон 0255881415, mail:brestkominfo@gmail.com .

На основу Закона о заштити података о личности лице које је Одлуком број: 400-1-1/2022 од 06.12.2022. године је такође Вања Косовац, директор Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац , Војвођанска 76. Бачки Брестовац, контакт телефон: 025 5881415 mail:brestkominfo@gmail.com