Делатност

Основна делатност:

Основна делатност ЈКП "БРЕСТКОМ" је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде у Бачком Брестовцу. Редовно одржавање система за снабдевање водом се спроводи поштујући законске прописе из ове делатности и обухвата:

 • Редовну дезинфекцију воде,
 • Вршење редовне и периодичне анализе исправности воде за пиће,
 • Обезбеђивање функционалне исправности и безбедности целокупног система.

Споредне делатности:

 • Одржавање чистоће на површинама јавне намене,
 • Одржавање јавних зелених површина,
 • Управљање комуналним отпадом,
 • Управљање гробљима и погребним услугама,
 • Управљање пијацама,
 • Одржавање сточног гробља.

Пословање предузећа је уређено у складу са следећим законским оквирима:

 • Закон о раду,
 • Закон о локалној самоуправи,
 • Закон о јавним предузећима,
 • Закон о комуналним делатностима,
 • Одлука о обављању комуналних делатности,
 • Закон о мерним јединицама и мерилима,
 • Правилник о хигијенској исправности воде за пићe.


ВОДОСНАБДЕВАЊЕ


ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА


ЦЕНОВНИК УСЛУГА


ДОКУМЕНТАЦИЈА

BAČKI BRESTOVAC VREME