Одношење смећа

      На основу Одлуке о обављању комуналних делатности на подручју Општине Оџаци под управљањем комуналним отпадом подразумева се сакупљање и транспорт комуналног отпада, третман и безбедно одлагање укључујући, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман.
Комунални отпад јесте отпад који настаје у домаћинствима и пословним просторијама обављањем свакодневних активности, а које нису резултат индустријске, занатске или пољопривредне активности, као што су папир, картон, стаклена, метална и пластична амбалажа, крпе, тканине, отпад од припремања оброка, пепео, прашина и ситне нечистоће од одржавања стамбених просторија и њихове непосредне околине и други сличан отпад.
Комунални отпад НЕ ОБУХВАТА: отпад из индустријске и пољопривредне производње, кућних воћњака и повртњака, кабасти отпад (намештај, апарати и електрични уређаји), грађевинске материјале и друге неупотребљиве велике предмете из домаћинства, стајско ђубриво, измет животиња, лешеве угинулих животиња и било који други отпад животињског порекла као и отпад који је опасан и захтева посебан поступак.
Посуде за сакупљање отпада подразумевају типске посуде у складу са стандардом EN 840 и то : пластичне канте од 120 литара насипне тежине до 60 килограма, пластичне канте од 240 литара насипне тежине до 120 килограма и металне или пластичне контејнере од 1100 литара.
ОТПАД СЕ МОЖЕ УПАКОВАТИ У ПЛАСТИЧНУ ВРЕЋУ НАСИПНЕ ТЕЖИНЕ ДО 15 КИЛОГРАМА.
Комунални отпад који није упакован у складу са овом Одлуком вршилац нема обавезу да односи.ОДВОЗ СМЕЋА ВРШИ СЕ СВАКОГ ПОНЕДЕЉКА НА ЛЕВОЈ СТРАНИ НАСЕЉА ПОСМАТРАЈУЋИ ИЗ ПРАВЦА БАЧКОГ ГРАЧАЦА, А СВАКОГ УТОРКА ВРШИ СЕ ОДВОЗ НА ДЕСНОЈ СТРАНИ НАСЕЉА ПОСМАТРАЈУЋИ ИЗ ПРАВЦА БАЧКОГ ГРАЧАЦА!